حامد بهداد در جایگاه یک آرتیست معروف سینما در صحنه حاضر نشد/ برای گذر از تنهایی به زایش نیاز داریم/ «ادبیات مستراحی» را باید جدی گرفت!

آینه نیوز: جهان امروز از پس رخدادهایی بس ناگوار در برابر رویای آفتابی انسانِ راستین، دیوارهایی از جنس غربت ساخته است تا حتی آدمی در حصار تنگ زیستن چاره را در هلاک خود و یا دیگری بجوید و این چنین می شود که چشمک سوسوی شرقِ نزدیک از عظمت روشنای شرق دور، دورمان می سازد. «حمیدرضا نعیمی» در تازه ترین اثرش به مواجهات آینه وار روح با درونی ترین نگاه آدمی می پردازد که در تنگنای ناملایمات، نای زایش نمی یابد. گفت و گوی «آینه نیوز» با نویسنده و کارگردان «شرق دور شرق نزدیک» از منظر فلسفی راهی برای کشف واقعیات فراموش شده است. گفت و گویی که از پسِ درگیری ذهنی ام پس از تماشای اثر شکل یافت و منتهی به گفت و گویی رضایت بخش نزد گفت و گوکننده و گفت و گوشونده به دلیل تمایزش با گفت و گوهای دیگر شد. امید می رود که رضایت و بهره مندی مخاطبان از این مصاحبه منجر به تکمیل این پروسه شود.

چهارشنبه 08 شهريور 1396 در 08:15

نقد

تبلیغات

یادداشت

گفتگو