به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فهرست اعلام شده شامل خرید حقوق(خرید حقوق نمایش خانگی آثار مورد اشاره )، خرید سایر حقوق(خرید حقوق تلویزیونی، وی او دی علاوه بر حقوق نمایش خانگی )، مالکیت(کلیه حقوق فیلم در اختیار موسسه می باشد )، توزیع(موسسه طی قراردادی با مالک فیلم صرفا توزیع فیلم را عهده دار بوده است )، مشارکت در توزیع(موسسه برای توزیع فیلم با یک موسسه پخش مشارکت داشته باشد )، تحویل نشده(به رغم خرید فیلم، مالک فیلم مستر و نسخه اصلی آن را به موسسه تحویل نداده است) و مشارکت در تولید(موسسه در تولید فیلم به عنوان شریک، سرمایه گذاری کرده است) از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

لیست حمایت های هشت ساله موسسه رسانه‌های تصویری