وی ادامه داد: اینکه برخی کاراکترها در محیط های نمایشی حضور داشته و نسبتی با فضا ایجاد کنند از قبل هم مجاز بوده است اما پاره ای از حرکت متحورانه مثل اتفاق پردیس کوروش خود آقای حاتمی کیا را هم به ناراحتی و واکنش وا داشت.